Start / Omsorg & Stöd / Äldreomsorg / Äldreboende

Särskilt boende för äldre

Katalog över godkända äldreboenden i Nacka (pdf)

Vad innebär särskilt boende?

Särskilt boende innebär en bostad med service och omvårdnad dygnet runt. Boendet ger alla hjälpinsatser, som den enskilde behöver i det dagliga livet. Hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering ingår. Kommunen har ansvar för insatser som utförs av arbetsterapeut, sjukgymnast och sjuksköterska.

Vem kan få särskilt boende?

Personer som har ett omfattande och varaktigt behov av hjälp, som inte kan tillgodoses av hemtjänst, kan få särskilt boende. Med omfattande hjälpbehov menas behov av hjälp dag, kväll, helg och normalt också natt. Behoven kan vara av både fysisk och psykisk art. Det är det enskilda behovet som styr, inte diagnos eller behovens orsak. Den enskilde ska kunna bo kvar livet ut.

Hur går det till att få särskilt boende?

För att få särskilt boende behövs ett biståndsbeslut från Socialtjänsten. Beslutet reglerar inte vilka hjälpinsatser i boendet som personen ska få. Hjälpinsatserna planeras och följs upp av boendet, tillsammans med den enskilde.

Väntetiden på plats i särskilt boende varierar över tid. Om man kan tänka sig flera alternativa boenden går det ofta fortare att få plats än om man bara vill flytta till ett specifikt boende.

Vad kostar hjälpen?

Information om avgifter inom äldreomsorgen

Dubbla boendekostnader

Vid inflyttning från ordinärt boende till särskilt boende kan förbehållsbeloppet utökas med den faktiska kostnaden för den tidigare bostaden under högst tre månader. Denna ökning gäller bara personer med ett kapitalinnehav understigande 100 000 kronor. Den som vill ha kompensation för dubbel hyra ska ansöka om detta på en särskild blankett. De dubbla boendekostnaderna ska styrkas med exempelvis kvitto på betald hyra. Man kan bara få ersättning för dubbla boendekostnader första gången man flyttar in på särskilt boende, om personen senare byter boende kan denne inte få ersättning igen. En person kan inte få både ersättning för dubbla boendekostnader och subvention i särskilt boende samtidigt. 

 

 

Publicerad: 2008-03-14
Uppdaterad: 2016-05-26
Självservice
Kontakta oss

Socialtjänsten Äldreenheten

Tfn 718 80 00
socialtjansten@nacka.se

 
Vid akuta behov efter kontorstid:

Socialjouren
Tfn: 08-718 76 40,
010-564 31 65Synpunkter och klagomål
 
Politiskt ansvar
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Granitvägen 15 | Telefon: 08-718 80 00 | Fax: 08-718 91 15
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Om webbplatsen | Webbansvarig: Infomaster